Paranne Song Lyrics – Koode Movie

Paranne Song Lyrics in Malayalam

ഈ നാട ചട്ട്യം ഹെയർകട്ട്
ഉല്ലിൻ വതത്തിൽ തല്ലി പൊന്നോ ..
തേനി അന്ന്നി പാരി പക്കാനായ ..

ഈ പെന്നിയിലത്തെ വീട് മഞ്ചം
അംഷാ ചോപ്പും പൂവും കുന്നും
കാനുവാനെ ഓണിച്ചോദ വ

അയ്യോ .. പാവന കണ്ട
ഓ..കാലാം പായാൻ കണ്ട
ഈ ഇളം കായിൽ ചേലത്തെ വെള്ള പോൾ

അയ്യോ .. പാവന കണ്ട
അതെ .. കലാ പായയാന കണ്ട
ഈ ഇളം കായിൽ ചേലത്തെ വെള്ള പോൾ

പറന്ന ചിറിക്കു ചിറകുകൾ ഉണ്ട്
ജീവാതത ചെമ്പീചേഡോ
പറന്നു .. പാട മാത്തുക്കുളം ഇടിയുചോച്ച
സാഗരങ്ങൽ നീൻതി കെരാല്ലോ

ആടുനു പൂക്കൾ വാടുന്ന പൂക്കൽ
കാലാത്തിൻ ചിരി പോൾ
കാന്നുന്ന മൂന്നില് എത്തൊ കിനാക്കല്
chaayunnu poraamo

പാടുന്ന് മോനം മൂളുന്ന് തളം
തോലത്തു കുഡമോ
ഈ ഭൂമി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു
മോഹങ്ങൽ പരോൺ

വത്തിൽ ആക്കാക്കെ (അടിക്കാടായി)
തഴുകുന്നു

ഗാനം നിലക്കാട്ടെ
ഈമെയിൽ മീഡിയം ഇഷ്ടം പോലെ

പറന്ന .. ചേര ചിറകുകൾ
ജീവാതത ചെമ്പീഹീദലോ
പറന്നു .. പാട മാത്തുക്കുളം ഇടിയുചോച്ച
സാഗരങ്ങൽ നീന്തി കെരാല

നീല മെഗ തോപ്പിൽ
വെറുതേ കാംജെറ്റ് കാറ്റ്
കെൽക്കുമുള്ളുള്ള രാവിൻ സംഗമം

മാരിവീളിൻ തുഞ്ചെ
തുള്ളി പോക്കു കാറ്റ്
കാനുമുണ്ടായ് മെയ് പൂക്കാളം

നവലിരക്തം .. ചിർക്കിക്കേ
ഓമ വിളികേട്ടി .. പേടി കുരുകുകയാണ്
ഈ വാനം പെയ്രി പാവോലോ

പരന്നെ .. ചേര ചിറകുകൾ
ജീവാതത ചെമ്പീചേഡോ
പറന്നു .. പാട മാത്തുക്കുളം ഇടിയുചോച്ച
സാഗരങ്ങൽ നീന്തി കെരാല

പറന്ന .. ചേര ചിറകുകൾ
ജീവാതത ചെമ്പീഹീദലോ
പറന്നു .. പാട മാത്തുക്കുളം ഇടിയുചോച്ച
സാഗരങ്ങൽ നീന്തി കെരാല

Click here to know where to watch :

Rockaankuthu Song Lyrics – Premam Movie

Rockaankuthu Song Lyrics in Malayalam

ഹേയ്. പാട്ടൊന്ന് പാടപ്പോറേൻടാ
ആടാമ ഇരുക്ക മുടിയാത് ടാ
ഊരെല്ലാം വിസില് പറക്കിത് ടാ
ഇത് കുത്താട്ടം റോക്കാട്ടം നീ കേള് ടാ

പാട്ടൊന്ന് പാടപ്പോറേൻടാ
ആടാമ ഇരുക്ക മുടിയാത് ടാ
ഊരെല്ലാം വിസില് പറക്കിത് ടാ
ഇത് കുത്താട്ടം റോക്കാട്ടം നീ കേള് ടാ
റോക്ക് നാ ഇങ്കെ വെയ്റ്റ് ടാ
കുത്ത് നാ ഇങ്കെ ഗെറ്റ് ടാ
രണ്ടുമേ കലന്ത് മാസ്സ് ടാ
സേ, ടോ രേ മി ഫാ സോ ലാ ട്ടി ഠോ
റോക്ക്, കുത്ത് സേർന്ത് വന്താ
റോക്കാൻ കുത്ത് ഇത് താൻ ടാ

റോക്ക്, കുത്ത് സേർന്ത് വന്താ
റോക്കാൻ കുത്ത് ഇത് താൻ ടാ
വെള്ളക്കാരൻ കുത്ത് നാ റോക്ക് ടാ
നമ്മ ഊര് റോക്ക് നാ കുത്ത് ടാ

ജാക്സനോടെ പാട്ട് കേട്ടവൻ ടാ
രാജാപ്പാട്ടൈ പാടി വളർന്തവൻ ടാ
നായർ കൈ ചായ, അത് കുടിച്ച് പാര് പയ്യാ
വെള്ളക്കാരൻ സോഡ, അത് പേര് കൊക്കക്കോള

ഹേ തൗസന്റ് വാട്ട്സ് ബൾബ്, അത് എരിയ തേവൈ പവറ്
അട കുരക്കിതപ്പാ ഡോഗ്, അട നമുക്ക് മേലെ ഗോഡ്
എട്ടുക്കും പോട്ടി വേണാണ്ടാ
എല്ലാമൈ ഒന്ന് ഇസൈ താൻ ടാ

നാൻ സൊല്ലും കരുത്തും ഇത് താൻ ടാ

സേ, സ രി ഗ മ പ ധ നി സ
റോക്ക്, കുത്ത് സേർന്ത് വന്താ
റോക്കാൻ കുത്ത് ഇത് താൻ ടാ
റോക്ക്, കുത്ത് സേർന്ത് വന്താ
റോക്കാൻ കുത്ത് ഇത് താൻ ടാ
ഹേയ് മാസ്സ് കുത്ത്
ഹേയ് വെയ്റ്റ് കുത്ത്
ഹേയ് റൈറ്റാ കുത്ത്
ഇത് റോക്കാൻ കുത്ത്

Click here to know where to watch :

Muthuchippi Song Lyrics – Thattathin Marayathu Movie

Muthuchippi Song Lyrics in Malayalam

എൻ ഓമലേ എൻ ശ്വാസമേ എൻ ജീവനേ ആയിഷ
എൻ ഓമലേ എൻ ശ്വാസമേ എൻ ജീവനേ ആയിഷ
ആ ആ ആ …….
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
മൂടൽമഞ്ഞിൻ കുളിരുള്ള പുലരിയിൽ
പാറി പാറിയെന്നു നിന്റെ കനവുകളിൽ
വരവായി നീ ആയിഷ
വരവായി നീ ആയിഷ

മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
ഒരു കാറ്റിൻ പൂങ്കവിൾ തഴുകും
പ്രിയമാം സന്ദേശവും അണയും
ഒരു ചെപ്പിൽ നിന്റെ മാനസം നിറയെ
പൂവിടും ആശകൾ കാണുവാൻ മോഹമായ്
ഒരു കാറ്റിൻ പൂങ്കവിൾ തഴുകും
പ്രിയമാം സന്ദേശവും അണയും
ഒരു ചെപ്പിൽ നിന്റെ മാനസം നിറയെ
പൂവിടും ആശകൾ കാണുവാൻ മോഹമായ്
പൂവിന്റെ മാറിലെ മധുവാർന്നൊരു നറുതേൻ തുള്ളി പോൽ
ആർദ്രമാം നെഞ്ചിലെ പ്രിയമർന്നൊരാ മുഖമെന്നെന്നും നീ
അറിയു ആയിഷ

മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
മൂടൽമഞ്ഞിൻ കുളിരുള്ള പുലരിയിൽ
പാറി പാറിയെന്നു നിന്റെ കനവുകളിൽ
വരവായി നീ ആയിഷ
വരവായി നീ ആയിഷ
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
തന്നനന നാനനതന്നനനനാനന ശ്രീരാഗം

Click here for the details of :

Poonthennalin Song Lyrics – Rmayil Oru Shishiram Movie

                            Poonthennalin Song Lyrics in English

Pulariyil oru poonthennal
koluthunnu deepam…
harinaamam chollumbo… l thilangunna deepam.
malarchundil thulumbunna
mulam thandumaa.yi…
manikannan virunnethi… vilikkunnuvenno…

aa… ah… ah…

mazhayude mizhi manchiraathil
thalikkunnu theertham.
ambaadi poopaikkal churathunnu sne… ham…
kula daivam kudikollum
malar kaaviletho.
kuyil pennin thalirchundo…
japikkunnu manthram…

pa pa mapa pa pa mapa
a .aa.aa…
ga ga ri ga .

oru sindhoora sooryante pon naalamaay.
njaan paadunna patinte bhoopalamaay.
valam kaithumbu meettunna pon veenayaay.
jala sankhil thulumbunnoraankharamaay
ninte kaarunyamaa.y nithya kallyaaniyaay…(2)
ente ekaantha janmam nee.ponnaakkkumo…

a… aa…

mazhayude mizhi manchiraathil
thalikkunnu theertham.
ambaadi poopaikkal churathunnu sne… ham…
kula daivam kudikollum
malar kaaviletho.
kuyil pennin thalirchundo…
japikkunnu manthram…

thana na na thanana tha na na na.

kaatu karpooramuzhiyunna kaavil ninnum.
kani manjinte maninaadam unarunnuvo…
ente paalaazhi puzhayaay nilayil ninnum.
oru paanante poopaattu kelkkunnuvo…
ninte vanamaalayaaay nalla mayilpeeliyaay.(2)
ente ekaantha janmam nee ponnaakkumo.

a ah…

Pulariyil oru poonthennal
koluthunnu deepam…
harinaamam chollumbo… l thilangunna deepam.
malarchundil thulumbunna
mulam thandumaa.yi…
manikannan virunnethi… vilikkunnuvenno…

ah ah ah ah ah ah ah…

Click here for the details of :

Kadavule Pole Song Lyrics – Lucifer Movie

Kadavule Pole Song Lyrics In English

 Thaandavanghal thee pidikka
Vaali pola vaal edukka

Dheeran sooran
Vettayada poraan

Adangatha kaala pola
Meesa murukki vaara

Ivan munne ninnale
yemanukum kola nadugum

Ivan pere sonnale
Sivanukkum pada padakkum

Ivanala ettu dhikkum
Alu kootam ekkachakkam

Enga valka avaruthan
Nanga ellam avru pakkam

kadavule pole Kaappavan ivan

Perasayayi Kollum sivana ivan

Kalpanai vellum vallavan ivan

Peranbku Endrum nallavan ivan

Thaga thagavena Kan sivaka

Naga nagavena Ivan iruka

Athira kathara Pirichu edukka vaara

rajadhi raja vetti Veesi eriya pora

Adangatha veda kuthira oru nalum adangathu

Nerupoda vilayada oru pothum thayangathu

Munna vecha kaala ivan Pinna nokki vechath illa

Ivanapola karuvam konda Kaval daivam Yaarum illa

vaaraanda vaaran Dhillana aalu

Ivandhanda dhoolu yaaravena kelu

vaaraanda vaaran Dhillana aalu

Ivandhanda dhoolu yaaravena kelu

Alu alukku Ethiri thalaye edukka

Kombu vecha singham vaaran

Minnale minni vanthu Ketathe udane tharuvan

Meeshaye murukki vitta yemanukku yemana therivan

Merattale merattiyeduppan Thunichala thaniye nippa

Asathala adakitu povan Makkalin kadavul avan

Siruthaya seeri paya kannile minnal meya

vettiye thooki kaati Theruppa thudaye thatti

Kangayan kaaalaya vaaran

kadavule pole Kaappavan ivan

Perasayayi Kollum sivana ivan

Kalpanai vellum vallavan ivan

Peranbku Endrum nallavan ivan

kadavule pole Kaappavan ivan

Perasayayi Kollum sivana ivan

Kalpanai vellum vallavan ivan

Peranbku Endrum nallavan ivan

Click here to know where to watch:

Aarum Kaanaathe song Lyrics – Allu Ramendran movie

Aarum Kaanaathe Song Lyrics in English

Aarum Kaanaathe Arodum Chollathe
Ennullil Poovittorishtam Neye
Pokum vazhiyellam Changathi Kattayi
Pinnale Njanennum Koodunnille

Chare Moolunna Sindhoora Pravinte
Enangal kathoram Thenavunile
Oro Nimishathil Neeyanna Swapnathin
Aanandha Thereri Payunennoo
Kanne…. Kanne….

Ennekkalum Ninen Ullil
Nee Niranje Swasame
Njan Ozhukum Pathayilaay
Kaladikal Mathramaey

Aarum Kaanaathe Arodum Chollathe
Ennullil Poovittorishtam Neye
Pokum vazhiyellam Changathi Kattayi
Pinnale Njanennum Koodunnille

Mozhiyoro Mazha Noolay Nannavezhuthi Nirayave
Parayathe Uyiraazhum Iru Manavum Ariyave
Veyilelkum Himamaayi Athiluruki Aliyave
Adaraanum Authaathe Iru Chirakumanayave

Kannerilo Kaicherthidaam Mayanizhal Koottakuvaan
Oro Dhalam Vadaathe Njaan Kalkaamini Neelambale
Neeyakum Ennum Enlokam Thunayaya Jeevane

Aarum Kaanaathe Arodum Chollathe
Ennullil Poovittorishtam Neye
Pokum vazhiyellam Changathi Kattayi
Pinnale Njanennum Koodunnille

Chare Moolunna Sindhoora Pravinte
Enangal kathoram Thenavunile
Oro Nimishathil Neeyanna Swapnathin
Aanandha Thereri Payunennoo
Kanne… Kanne…

Ennekkalum Ninen Ullil
Nee Niranje Swasame
Njan Ozhukum Pathayilaay
Kaladikal Mathramaey

Click here to know where to watch :

Empuraane Song Lyrics – Lucifer Movie

Empuraane Song Lyrics in Malayalam

താരേ തീയേ നെഞ്ചിൽ കത്തും കാവൽ നാളമേ…
ഈ ആളും കാറ്റിൻ കണ്ണിൽ വാഴും മായാമന്ത്രമേ…
മാരിപ്പേയേ, കാണാക്കരയെ, ആഴിത്തിര നീയേ…
ഇരുളിൻ വാനിൽ നീറും നീറാ സൂര്യനേ…
എതിരി ആയിരം, എരിയും മാനിടം.
അതിരിടങ്ങളോ അടർക്കളം…
തേടുന്നു, നോറ്റുന്നു, കാക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു…
താരാധിപന്മാർ നിന്നെ…
എമ്പുരാനേ…
എമ്പുരാനേ…
എമ്പുരാനേ…
എമ്പുരാനേ.
മാനാ തൂ സാക്മി ഹേൻ, പേര് സുൽമി തോ സുൽമി ഹേൻ…
മാനാ തൂ സാക്മി ഹേൻ, പേര് സുൽമി തോ സുൽമി ഹേൻ…
തേടും തോറും തെന്നിപ്പായും മാരീചൻ മാനേ…
ഈ തോരാ ശാപം പെയ്യും വിണ്ണിൻ മാ മന്നൻ താനേ…
സ്വർഗ്ഗം വാഴും ദൈവം പേറും പാപക്കറ നീയേ…
പകലിൻ വഴിയിൽ എരിയും നീ, വെൺ ശുക്രനെ…
എതിരി ആയിരം, എരിയും മാനിടം.
അതിരിടങ്ങളോ അടർക്കളം…
തേടുന്നു, നോറ്റുന്നു,