Paranne Song Lyrics – Koode Movie

Paranne Song Lyrics in Malayalam

ഈ നാട ചട്ട്യം ഹെയർകട്ട്
ഉല്ലിൻ വതത്തിൽ തല്ലി പൊന്നോ ..
തേനി അന്ന്നി പാരി പക്കാനായ ..

ഈ പെന്നിയിലത്തെ വീട് മഞ്ചം
അംഷാ ചോപ്പും പൂവും കുന്നും
കാനുവാനെ ഓണിച്ചോദ വ

അയ്യോ .. പാവന കണ്ട
ഓ..കാലാം പായാൻ കണ്ട
ഈ ഇളം കായിൽ ചേലത്തെ വെള്ള പോൾ

അയ്യോ .. പാവന കണ്ട
അതെ .. കലാ പായയാന കണ്ട
ഈ ഇളം കായിൽ ചേലത്തെ വെള്ള പോൾ

പറന്ന ചിറിക്കു ചിറകുകൾ ഉണ്ട്
ജീവാതത ചെമ്പീചേഡോ
പറന്നു .. പാട മാത്തുക്കുളം ഇടിയുചോച്ച
സാഗരങ്ങൽ നീൻതി കെരാല്ലോ

ആടുനു പൂക്കൾ വാടുന്ന പൂക്കൽ
കാലാത്തിൻ ചിരി പോൾ
കാന്നുന്ന മൂന്നില് എത്തൊ കിനാക്കല്
chaayunnu poraamo

പാടുന്ന് മോനം മൂളുന്ന് തളം
തോലത്തു കുഡമോ
ഈ ഭൂമി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു
മോഹങ്ങൽ പരോൺ

വത്തിൽ ആക്കാക്കെ (അടിക്കാടായി)
തഴുകുന്നു

ഗാനം നിലക്കാട്ടെ
ഈമെയിൽ മീഡിയം ഇഷ്ടം പോലെ

പറന്ന .. ചേര ചിറകുകൾ
ജീവാതത ചെമ്പീഹീദലോ
പറന്നു .. പാട മാത്തുക്കുളം ഇടിയുചോച്ച
സാഗരങ്ങൽ നീന്തി കെരാല

നീല മെഗ തോപ്പിൽ
വെറുതേ കാംജെറ്റ് കാറ്റ്
കെൽക്കുമുള്ളുള്ള രാവിൻ സംഗമം

മാരിവീളിൻ തുഞ്ചെ
തുള്ളി പോക്കു കാറ്റ്
കാനുമുണ്ടായ് മെയ് പൂക്കാളം

നവലിരക്തം .. ചിർക്കിക്കേ
ഓമ വിളികേട്ടി .. പേടി കുരുകുകയാണ്
ഈ വാനം പെയ്രി പാവോലോ

പരന്നെ .. ചേര ചിറകുകൾ
ജീവാതത ചെമ്പീചേഡോ
പറന്നു .. പാട മാത്തുക്കുളം ഇടിയുചോച്ച
സാഗരങ്ങൽ നീന്തി കെരാല

പറന്ന .. ചേര ചിറകുകൾ
ജീവാതത ചെമ്പീഹീദലോ
പറന്നു .. പാട മാത്തുക്കുളം ഇടിയുചോച്ച
സാഗരങ്ങൽ നീന്തി കെരാല

Click here to know where to watch :

Rockaankuthu Song Lyrics – Premam Movie

Rockaankuthu Song Lyrics in Malayalam

ഹേയ്. പാട്ടൊന്ന് പാടപ്പോറേൻടാ
ആടാമ ഇരുക്ക മുടിയാത് ടാ
ഊരെല്ലാം വിസില് പറക്കിത് ടാ
ഇത് കുത്താട്ടം റോക്കാട്ടം നീ കേള് ടാ

പാട്ടൊന്ന് പാടപ്പോറേൻടാ
ആടാമ ഇരുക്ക മുടിയാത് ടാ
ഊരെല്ലാം വിസില് പറക്കിത് ടാ
ഇത് കുത്താട്ടം റോക്കാട്ടം നീ കേള് ടാ
റോക്ക് നാ ഇങ്കെ വെയ്റ്റ് ടാ
കുത്ത് നാ ഇങ്കെ ഗെറ്റ് ടാ
രണ്ടുമേ കലന്ത് മാസ്സ് ടാ
സേ, ടോ രേ മി ഫാ സോ ലാ ട്ടി ഠോ
റോക്ക്, കുത്ത് സേർന്ത് വന്താ
റോക്കാൻ കുത്ത് ഇത് താൻ ടാ

റോക്ക്, കുത്ത് സേർന്ത് വന്താ
റോക്കാൻ കുത്ത് ഇത് താൻ ടാ
വെള്ളക്കാരൻ കുത്ത് നാ റോക്ക് ടാ
നമ്മ ഊര് റോക്ക് നാ കുത്ത് ടാ

ജാക്സനോടെ പാട്ട് കേട്ടവൻ ടാ
രാജാപ്പാട്ടൈ പാടി വളർന്തവൻ ടാ
നായർ കൈ ചായ, അത് കുടിച്ച് പാര് പയ്യാ
വെള്ളക്കാരൻ സോഡ, അത് പേര് കൊക്കക്കോള

ഹേ തൗസന്റ് വാട്ട്സ് ബൾബ്, അത് എരിയ തേവൈ പവറ്
അട കുരക്കിതപ്പാ ഡോഗ്, അട നമുക്ക് മേലെ ഗോഡ്
എട്ടുക്കും പോട്ടി വേണാണ്ടാ
എല്ലാമൈ ഒന്ന് ഇസൈ താൻ ടാ

നാൻ സൊല്ലും കരുത്തും ഇത് താൻ ടാ

സേ, സ രി ഗ മ പ ധ നി സ
റോക്ക്, കുത്ത് സേർന്ത് വന്താ
റോക്കാൻ കുത്ത് ഇത് താൻ ടാ
റോക്ക്, കുത്ത് സേർന്ത് വന്താ
റോക്കാൻ കുത്ത് ഇത് താൻ ടാ
ഹേയ് മാസ്സ് കുത്ത്
ഹേയ് വെയ്റ്റ് കുത്ത്
ഹേയ് റൈറ്റാ കുത്ത്
ഇത് റോക്കാൻ കുത്ത്

Click here to know where to watch :

Muthuchippi Song Lyrics – Thattathin Marayathu Movie

Muthuchippi Song Lyrics in Malayalam

എൻ ഓമലേ എൻ ശ്വാസമേ എൻ ജീവനേ ആയിഷ
എൻ ഓമലേ എൻ ശ്വാസമേ എൻ ജീവനേ ആയിഷ
ആ ആ ആ …….
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
മൂടൽമഞ്ഞിൻ കുളിരുള്ള പുലരിയിൽ
പാറി പാറിയെന്നു നിന്റെ കനവുകളിൽ
വരവായി നീ ആയിഷ
വരവായി നീ ആയിഷ

മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
ഒരു കാറ്റിൻ പൂങ്കവിൾ തഴുകും
പ്രിയമാം സന്ദേശവും അണയും
ഒരു ചെപ്പിൽ നിന്റെ മാനസം നിറയെ
പൂവിടും ആശകൾ കാണുവാൻ മോഹമായ്
ഒരു കാറ്റിൻ പൂങ്കവിൾ തഴുകും
പ്രിയമാം സന്ദേശവും അണയും
ഒരു ചെപ്പിൽ നിന്റെ മാനസം നിറയെ
പൂവിടും ആശകൾ കാണുവാൻ മോഹമായ്
പൂവിന്റെ മാറിലെ മധുവാർന്നൊരു നറുതേൻ തുള്ളി പോൽ
ആർദ്രമാം നെഞ്ചിലെ പ്രിയമർന്നൊരാ മുഖമെന്നെന്നും നീ
അറിയു ആയിഷ

മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
മൂടൽമഞ്ഞിൻ കുളിരുള്ള പുലരിയിൽ
പാറി പാറിയെന്നു നിന്റെ കനവുകളിൽ
വരവായി നീ ആയിഷ
വരവായി നീ ആയിഷ
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
തന്നനന നാനനതന്നനനനാനന ശ്രീരാഗം

Click here for the details of :

Oru Kari Mukilinu Song Lyrics – Charlie Movie

Oru Kari Mukilinu Song From Charlie Movie. This Song is Sung by Vijay Prakash and Lyrics are Penned by Rafeeq Ahammed. Music Composed by Gopi Sundar

Oru Kari Mukilinu Song Lyrics Lyrics In Malayalam

ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകളരുളിയ മിന്നലേ
പുതുമഴ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴിത്തെന്നലേ
വെയിലിൽ നിഴലുപോൽ മറയും മായയായ്
വിരലാൽ ശിലയിലും
കുളിരെഴുമുറവകളെഴുതി ഇതുവഴിയകലുമാരോ
അവനേതോ മായാജാലം
ആരോ അവനാരോ കാണും സ്വപ്നം
ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകളരുളിയ മിന്നലേ
പുതുമഴ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴിത്തെന്നലേ
മായാമാരീചൻ നീയാം പൊന്മാനോ
ദൂരേ പായാനായ് കാറ്റോ ചുവടുകളിവനേകി
ആ കൈകളാൽ വിണ്വീഥിയിൽ പൂവും വെണ്പ്രാവായ്
കാനൽജലം പോൽ തെന്നുമീ കണ്ണിൻ സങ്കല്പം
ആരോ അവനേതോ മായാജാലം
ആരോ അവനാരോ കാണും സ്വപ്നം
ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകളരുളിയ മിന്നലേ
പുതുമഴ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴിത്തെന്നലേ
ഭൂതക്കണ്ണാടീ രൂപങ്ങൾ തേടീ

നാളം നീട്ടാനായ് കോണിൽ അതിശയമണിദീപം
മേഘാംബരം കാതോർക്കുമീ നിൻ പൊൻകൂടാരം
കണ്കെട്ടുമേതോ മന്ത്രമായ് നിന്നൂ വെണ്താരം
ആരോ അവനേതോ മായാജാലം
ആരോ അവനാരോ കാണും സ്വപ്നം
ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകളരുളിയ മിന്നലേ
പുതുമഴ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴിത്തെന്നലേ
വെയിലിൽ നിഴലു പോൽ മറയും മായയായ്
വിരലാൽ ശിലയിലും

കുളിരെഴുമുറവകളെഴുതി ഇതുവഴിയകലുമാരോ
അവനേതോ മായാജാലം
ആരോ അവനാരോ കാണും സ്വപ്നം
ഒരു കരിമുകിലിനു ചിറകുകളരുളിയ മിന്നലേ
പുതുമഴ മലരുകൾ വിതറിയ കുറുമൊഴിത്തെന്നലേ

Oru Kari Mukilinu Song Lyrics Lyrics In English

Oru kari mukilinu
Chirakukalaruliya minnale
Puthumazha malarukal vithariya
Kuru mozhi thennale

Veyilil nizhalupol
Marayum maayayai
Viralaal shilayilum
Kulirezhum uravakalezhuthi
Ithuvazhi akalumaaro
Avanetho maaya jaalam
Aaro avanaaro
Kaanum swapnam

Oru kari mukilinu
Chirakukalaruliya minnale
Puthumazha malarukal vithariya
Kuru mozhi thennaley

Maayamaareejam neelaponmaano
Doore paayaanaayi
Kaato chumadukal ivaneki
Aakaikalaal vinveedhiyil
Thoovum ven praavaayi
Kaanal jalam pol thennumee
Kunjin sankalppam
Aaro avanetho
Maaya jaalam
Aaro avanaaro
Kaanum swapnam

Oru kari mukilinu
Chirakukalaruliya minnale
Puthumazha malarukal vithariya
Kuru mozhi thennaley

Bhoothakannadi roopangal thedi..
Naalam neetaanayi
Konil anujaya manideepam
Mekghaambaram kathorkkumee
Nin pon koodaaram
Kankettumetho mantramaayi
Ninnu ven thaaram
Aaro avanetho, maaya jaalam
Aaro avanaaro kaanum swapnam

Oru kari mukilinu
Chirakukalaruliya minnale
Puthumazha malarukal vithariya
Kuru mozhi thennaley

Veyilil nizhalupol
Marayum maayayai
Viralaal shilayilum
Kulirezhum uravakalezhuthi
Ithuvazhi akalumaaro
Avanetho maaya jaalam
Aaro avanaaro
Kaanum swapnam

Oru kari mukilinu
Chirakukalaruliya minnale
Puthumazha malarukal vithariya
Kuru mozhi thennale

Also, read about the following Movie Download Websites:

Ezhutha Kadha Song Lyrics – Kumbalangi Nights Movie

Ezhutha Kadha Song From Kumbalangi Nights Movie. This Song is Sung by Sushin Shyam and Lyrics are Penned by Vinayak Sasikumar and Music Composed by Sushin Shyam.

Ezhutha Kadha Song Lyrics In English

Ezhutha kadha pol
Ithu jeevitham.
Veruthe aliyaam
Athilini azhamaay
Ardhramay

Ninayaathoru naal
Ath thaaridum
Pathiye pathiye
Ath thean tharum.
Parayaathuthirum
Nanu maariyaay
Varalum vazhikal
Thalodidum.

Chirakaarnuyare
Theli vaanine
Kai thodaan paaridum.
Maaya saagaram
Thaandidum.

Nilavin kanamaay
Athu raavilum
Niramaay manamaay
Kinaavilum
Maaya viralaal
Mani veenayaay
Maanasam meettidum
Orma thaalukal
Eakidum
Ezhutha kadha pol
Ithu jeevitham.

Veruthe aliyaam
Athilini azhamaay
Ardhramay
Ninayaathoru naal
Ath thaaridum
Pathiye pathiye
Ath thean tharum.

Also, read about:

Appangalembadum Song Lyrics – Ustad Hotel Movie

Appangalembadum Song From Ustad Hotel Movie. This Song is Sung by Anna Katharina Valayil and Lyrics are Penned by Rafeeq Ahammed. Music Composed by Gopi Sunder.

Appangalembadum Song Lyrics In Malayalam

അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്
(അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്)
അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി
അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്
(അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്)
അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി
കച്ചോടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായിപ്പോയി
അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി
കച്ചോടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായിപ്പോയി
അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി
അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്
അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി
അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്

അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി
കച്ചോടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായിപ്പോയി
അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി
കച്ചോടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായിപ്പോയി
അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്
കഞ്ഞിവച്ച് പുട്ടു കുത്തി, പുട്ടു കുത്തി കഞ്ഞി വച്ചു
അമ്മയിക്ക് പുട്ടുകുത്തി, വട്ടായിപ്പോയി, വട്ടായിപ്പോയി
കഞ്ഞിവച്ച് (കഞ്ഞിവച്ച്) പുട്ടു കുത്തി (പുട്ടു കുത്തി),
പുട്ടു കുത്തി (പുട്ടു കുത്തി) കഞ്ഞി വച്ചു (കഞ്ഞി വച്ചു)
അമ്മയിക്ക് (അമ്മയിക്ക്) പുട്ടുകുത്തി (പുട്ടുകുത്തി),
വട്ടായിപ്പോയി, വട്ടായിപ്പോയി
ഏയ്.കൊച്ചമ്മായി
വട്ടായി

പോയോ അമ്മായീ
കരിഞ്ഞീല പലഹാരമാകെ, വട്ടായിപ്പോയോ, വട്ടായിപ്പോയോ
ഓ.അമ്മായി
കഥയെന്തായി
എന്റെ പൊന്നമ്മായി
വട്ടായി പോയോ ഓ ഓ
വേവാതെ പോയി, വേവേറി പോയി
(വേവാതെ പോയി, വേവേറി പോയി)
ചൂടേറി പോയി, ചൂടാറി പോയി
(ചൂടേറി പോയി, ചൂടാറി പോയി)
ഉം.വേഗം വേഗം വേഗം
(ഉം.വേഗം വേഗം വേഗം)
തോരേ തോരേ വിളമ്പീ
(തോരേ തോരേ വിളമ്പീ)
കൊതി കൊതി കൊത്തീ, അരിയടി പറ്റീ,
കരി കരി പറ്റീ, ചതി ചതി പറ്റീ,
കൊതി കൊത്തി, അടി പറ്റി,
കരി പറ്റി, ചതി പറ്റി
വട്ടായിപ്പോയോ

അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി
അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്
അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി
അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്
അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി
കച്ചോടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായിപ്പോയി
അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി
കച്ചോടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായിപ്പോയി
അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി
അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്
അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി
അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്
അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി
കച്ചോടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായിപ്പോയി
അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ പൊന്നമ്മായി
കച്ചോടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായിപ്പോയി

അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി
അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്
അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി
അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്
അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി
അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്
അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി
അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്
അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി
അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്
അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി
അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്
അപ്പങ്ങളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി
അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനിക്കായ്

Appangalembadum Song Lyrics In English

Appangal embadum ottakku chuttammayi
Ammayi chuttathu marumonukkayi
Appangal embadum ottakku chuttammayi
Ammayi chuttathu marumonukkayi
Appangal embadum ottakku chuttammayi
Ammayi chuttathu marumonukkayi

Ammayi kochammayi marumonte ponnammayi
Kachodam pottiyappo vattayippoyi
Ammayi kochammayi marumonte ponnammayi
Kachodam pottiyappo vattayippoyi

Appangal embadum ottakku chuttammayi
Ammayi chuttathu marumonukkayi
Appangal embadum ottakku chuttammayi
Ammayi chuttathu marumonukkayi
Ammayi kochammayi marumonte ponnammayi
Kachodam pottiyappo vattayippoyi
Ammayi kochammayi marumonte ponnammayi
Kachodam pottiyappo vattayippoyi

Appangal embadum ottakku chuttammayi
Ammayi chuttathu marumonukkayi

Kanjivechu puttu kuthi puttu kuthi kanjivechu
Ammayikku puttu kuthi vattayippoyi vattayippoyi
Kanjivechu puttu kuthi puttu kuthi kanjivechu
Ammayikku puttu kuthi vattayippoyi vattayippoyi

Oh Hey… Kochammayi vattayi poyo ammayee
Karinjeele palahaaramaake vattayippoyo vattayippoyo
Ho ammayi kadhayenthaayi ente ponnammmayi vattayi poyo…oh…

Vevathe poyi veverippoyi
Chooderippoyi choodaarippoyi
Vegam vegam vegam thone thone vilambi
Kothi kothi patti adi adi patti kari kari patti chathi chathi patti
Kothi patti adi patti kari patti chathi patti vattayi poyo

Appangal embadum ottakku chuttammayi
Ammayi chuttathu marumonukkayi
Appangal embadum ottakku chuttammayi
Ammayi chuttathu marumonukkayi
Ammayi kochammayi marumonte ponnammayi
Kachodam pottiyappo vattayippoyi
Ammayi kochammayi marumonte ponnammayi
Kachodam pottiyappo vattayippoyi

Appangal embadum ottakku chuttammayi
Ammayi chuttathu marumonukkayi
Appangal embadum ottakku chuttammayi
Ammayi chuttathu marumonukkayi

Also, Read about:

Sneham Thennalla Song Lyrics – Mayavi Movie

Sneham Thennalla Song From Mayavi Movie. This Song is Sung by M. G. Sreekumar, G. Venugopal. Lyrics are Penned by Vayalar Sharath Chandra Varma. Music Composed by Alex Paul.

Sneham Thennalla Song Lyrics In English

Sneham thenalla …oooo…novin kaippalla
ooo..
sneham thenalla novin kaippalla
kanneerum kailesum alla
veruthe parayunna vedaanthamalla
mazhvil niramulla nunayonnumalla
nechil nerulla changaathiyalle

sneham thenalla novin kaippalla
kanneerum kailesum alla

ooo…ooo…ooo…

changaathi nannayaal enthinu kannaadi

ee chankoottam kaanumbol arikillilla pedi

thalarum neratho karathan kadavathaay
arundu thunayaayi vere

hey…thalarum neratho karathan kadavathaay
arundu thunayaayi vere

nalla pavizhangal ini enthinere

sneham thenalla novin kaippalla
kanneerum kailesum alla

ooo…ooo…ooo…

kaiyethum dhoorathe ambili neeyalle

janmathin theerathe kaithiri neeyalle
ireyum veyilathum choriyathum mazhyathum
viriyunna kuda thanneyalle
hey…ireyum veyilathum choriyathum mazhyathum
viriyunna kuda thanneyalle
kaattil ulayaatha thirinaalamalle

sneham thenalla novin kaippalla
kanneerum kailesum alla
veruthe parayunna vedaanthamalla
mazhvil niramulla nunayonnumalla
nechil nerulla changaathiyalle

sneham thenalla novin kaippalla
kanneerum kailesum alla

Also, know where to watch:

Harthal Punk Song Lyrics – North 24 Kaatham Movie

Harthal Punk Song From North 24 Kaatham Movie. This Song is Sung by Aneesh Krishnan&Govind Menon. Lyrics are Penned by Rafeeq Ahammed and Music Composed by Govind Menon.

Harthal Punk Song Lyrics In English

Aalillatha pathakkinnu cheru naanam vannuvo
Odi peytha marikarukal thaane thornnuvo…

Mookamay shanthamaay theruvoram ninteyay
Ee kaatilum veylilum kaiveesi thane nadakkam…

Aalillatha pathakkinnu cheru naanam vannuvo
Odi peytha marikarukal thaane thornnuvo…

Mookamay shanthamaay theruvoram ninteyay
Ee katilum veylilum kaiveesi thane nadakkam…

Engum harthalil mungi neernnidunnu
Lokham vazhumbol illa sankadangal
Engum harthalil mungi neernnidunnu
Lokham vazhumbol illa sankadangal
Sathyam nithyavum munpetheedave
Meethe meethe aagoshangalay

Jeevitham kollumee paavam lokhame
Nee nammalil charamaay

Neril neerum nee kalakki…

Also, read about:

Poonthennalin Song Lyrics – Rmayil Oru Shishiram Movie

                            Poonthennalin Song Lyrics in English

Pulariyil oru poonthennal
koluthunnu deepam…
harinaamam chollumbo… l thilangunna deepam.
malarchundil thulumbunna
mulam thandumaa.yi…
manikannan virunnethi… vilikkunnuvenno…

aa… ah… ah…

mazhayude mizhi manchiraathil
thalikkunnu theertham.
ambaadi poopaikkal churathunnu sne… ham…
kula daivam kudikollum
malar kaaviletho.
kuyil pennin thalirchundo…
japikkunnu manthram…

pa pa mapa pa pa mapa
a .aa.aa…
ga ga ri ga .

oru sindhoora sooryante pon naalamaay.
njaan paadunna patinte bhoopalamaay.
valam kaithumbu meettunna pon veenayaay.
jala sankhil thulumbunnoraankharamaay
ninte kaarunyamaa.y nithya kallyaaniyaay…(2)
ente ekaantha janmam nee.ponnaakkkumo…

a… aa…

mazhayude mizhi manchiraathil
thalikkunnu theertham.
ambaadi poopaikkal churathunnu sne… ham…
kula daivam kudikollum
malar kaaviletho.
kuyil pennin thalirchundo…
japikkunnu manthram…

thana na na thanana tha na na na.

kaatu karpooramuzhiyunna kaavil ninnum.
kani manjinte maninaadam unarunnuvo…
ente paalaazhi puzhayaay nilayil ninnum.
oru paanante poopaattu kelkkunnuvo…
ninte vanamaalayaaay nalla mayilpeeliyaay.(2)
ente ekaantha janmam nee ponnaakkumo.

a ah…

Pulariyil oru poonthennal
koluthunnu deepam…
harinaamam chollumbo… l thilangunna deepam.
malarchundil thulumbunna
mulam thandumaa.yi…
manikannan virunnethi… vilikkunnuvenno…

ah ah ah ah ah ah ah…

Click here for the details of :

Uyiril Thodum Video Song – Kumbalangi Nights Movie

Uyiril Thodum is the Song of the Movie Kumbalangi Nights. Lyrics were written by Anwar Ali. Music Composed by Sushin Shyam. This Song is sung by Sooraj Santhosh, Anne Amie.

  • Movie: Kumbalangi Nights
  • Singer: Sooraj Santhosh, Anne Amie
  • Music: Sushin Shyam
  • Lyrics: Anwar Ali

Uyiril Thodum Song lyrics In Malayalam

ഉയിരിൽ തൊടും തളിർ
വിരലാവണേ നീ
അരികേ നടക്കണേ അലയും
ചുടുകാറ്റിനു കൂട്ടിണയായ്
നാമൊരു നാൾ കിനാക്കുടിലിൽ
ചെന്നണയുമിരുനിലാവലയായ്
ആരും കാണാ ഹൃദയതാരമതിൽ
ഉരുകി നാമന്നാരും കേൾക്കാ പ്രണയാജാലകഥ
പലവുരു പറയുമോ
ഉയിരിൽ തൊടും കുളിർ
വിരലായിടാം ഞാൻ
അരികേ നടന്നിടാം അലയും
ചുടുകാറ്റിനു കൂട്ടിണയായ്
നാമൊരു നാൾ കിനാക്കുടിലിൽ
ചെന്നണയുമിരുനിലാവലയായ്
ആരും കാണാ ഹൃദയതാരമതിൽ
ഉരുകി നാമന്നാരും കേൾക്കാ പ്രണയാജാലകഥ
പലവുരു പറയുമോ
വഴിയോരങ്ങൾ തോറും
തണലായീ പടർച്ചില്ല നീ
കുടയായ് നിവർന്നൂ നീ
നോവാറാതെ തോരാതെ പെയ്കേ
തുഴയോളങ്ങൾ പോൽ നിൻ
കടവത്തോന്നു ഞാൻ തൊട്ടു മെല്ലെ
കാറ്റേ

Uyiril Thodum Song lyrics In English

Uyiril Thodum Thalir
Viralavane Nee …
Arike Nadakkane Alayum
Chudu Kattininu Koottinayay
Naamoru Naal…
Kinakkudilil
Chennanayu, Miru Nilavalayay

Aarum….Kaanaa…
Hridayatharamathil
Uruki Naamannaarum
Kelkkaa…Pranayajalakadha
Palavuru Parayumo?

Uyiril Thodum Kulir
Viralaayidaam Njan
Arike Nadannidaam
Alayum Chudu Kattininu Koottinayay

Naamoru Naal Kinakkudilil
Chennanayu, Miru Nilavalayay

Aarum…Kaanaa…
Hridayatharamathil
Uruki Naamannaarum
Kelkkaa….Pranayajalakadha
Palavuru Parayumo?

Vazhiyorangal Thorum
Thanalayee Padarchilla Nee
Kudayay Nivarnnu Nee
Novaaraathe Thoraathe Peyke
Thuzhayolangal Pol Nin
Kadavathonnu Njan Thottu Melle

Kaattee Chillayithil Veeshane
Kaare Ilayithil Peyyane
Melle Theeramithilolangalolangalay
Nee Varoo….

Uyiril Thalodeedum
Uyirayidum Naam….
Naamorunaal Kinakkadalil
Chennayumiru Nilaanadiyay

Aarum….Kaanaa…
Hridayatharamathil
Uruki Naamannaarum
Kelkkaa….Pranayajalakadha
Palavuru Thudarumo?

Click here to know where to watch: